При получаването на стоката, ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да я прегледа, и в случай, че констатира видими недостатъци като: нарушена цялост на опаковката, транспортни дефекти, липса на придружаващи документи /който и да е от изискваните от българското законодателство/, незабавно да информира лицето, извършващо доставката.

В случай, че са налични дефекти или установени липси в окомплектовката, в присъствие на куриера или лицето извършващо доставката, се съставя констативен протокол, като ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ отказва да получи пратката и информира търговеца в писмен вид на следния имейл адрес: [email protected]

В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции, пред лицето извършващо доставката, стоката се смята за одобрена, и потребителят губи право да претендира на по-късен етап.

В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е избрал по собствено желание куриерска фирма, с която ТЪРГОВЕЦЪТ няма договорни отношения за доставка на своята поръчка или е възложил на такава връщане на стоката обратно към ТЪРГОВЕЦА, рискът от загуба или повреда на стоката е изцяло за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно чл.103B ал.2 от ЗЗП. ПОЛЗВАТЕЛЯТ отправя претенции към избрания от него превозвач.

ПОЛЗВАТЕЛЯТ, който има качество на потребител по смисъла на  § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП, има право на основание чл. 50 от ЗЗП да се откаже от сключения договор от разстояние без да дължи неустойка или обезщетение в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, съгласно чл. 50 т. 2 от ЗЗП.

Регистрирани поръчки с доставка до физическите обекти на СЕМБОДИА, с избрана опция за разплащане в брой при получаване, при които договорът за покупко-продажба е сключен на място в търговския обект, не подлежат на отказ в 14 дневен срок по смисъла на чл. 50 от ЗЗП.

ПОЛЗВАТЕЛЯТ, който има качество на потребител по смисъла на  § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП,  информира писмено ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже от договора за продажба преди изтичането на 14-дневния срок  по чл.50 от ЗЗП. Можете да изтеглите Стандартен формуляр за отказ тук, ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща на ПОЛЗВАТЕЛЯ незабавно потвърждение на получено заявление за отказ от договор за продажба.

ПОЛЗВАТЕЛЯТ, упражнил право на отказ по чл.50 от ЗП, връща стоката на ТЪРГОВЕЦА в 14-дневен срок от предявяване на претенцията и заплаща транспортните разходи за връщане на стоката по  чл.55 ал.2 от ЗЗП.

ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява заплатената сума от ПОЛЗВАТЕЛЯ за закупения продукт, включително с разходите за доставка /ако е имало такива/, в 14-дневен срок, считано от датата на уведомяване за решението на ПОЛЗВАТЕЛЯ да се откаже от договор за продажба. ТЪРГОВЕЦЪТ може да задържи плащането на сумите на потребителя по предходното изречение, докато не получи стоките или докато от ПОЛЗВАТЕЛЯТ не бъде представено доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Разпоредбите на чл. 50 – 56 от ЗЗП, касаещи правото на отказ на ПОЛЗВАТЕЛ, който има качеството и на потребител, от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, не се прилагат за договори за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето, както и за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява разходи за доставка, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ доброволно е избрал различен доставчик от предлаганите от ТЪРГОВЕЦА, с които има договорни отношения.

В случай на обстоятелствата посочени в т. 6.1, 6.2 и 6.3, или загуба на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява заплатената сума за стоката и всички свързани с нея разходи.